Đánh giá Chương trình Ngôn ngữ Thế giới

Báo cáo này theo một định dạng mới mà Sở Kế hoạch và Đánh giá đang thí điểm. Mục tiêu là cung cấp một cấu trúc cho phép các bên liên quan tiếp cận dữ liệu dễ dàng hơn khi họ lập kế hoạch cải tiến liên tục.

Đánh giá Chương trình Ngôn ngữ Thế giới (2015-16 đến 2019-20) - Xuất bản tháng 2021 năm XNUMX

Báo cáo đánh giá, giám sát và tóm tắt trước

Tài nguyên & Thông tin Bổ sung