Nghiên cứu

P&E điều phối việc xem xét các ứng dụng cho các nghiên cứu và đánh giá sẽ được thực hiện trong Trường Công lập Arlington, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án nghiên cứu nội bộ.

Thời hạn Ứng dụng Nghiên cứu

Yêu cầu được xem xét trên cơ sở nửa năm một lần. Các ứng dụng phải được nộp theo đúng thời hạn nêu dưới đây.

  • Tháng Sáu 30th  cho nghiên cứu sẽ bắt đầu trong học kỳ mùa thu (tháng XNUMX - tháng XNUMX)
  • Tháng Mười Một 15th cho nghiên cứu sẽ bắt đầu trong học kỳ mùa xuân (tháng XNUMX - tháng XNUMX)

Vui lòng gửi email các đơn đăng ký đã hoàn thành hoặc câu hỏi tới nghiên cứu. ứng dụng @apsva.us.

Liên kết cho các loại trải nghiệm nghiên cứu khác với APS