Nghiên cứu

P&E điều phối việc xem xét các ứng dụng cho các nghiên cứu và đánh giá sẽ được thực hiện trong Trường Công lập Arlington, và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án nghiên cứu nội bộ.

Thời hạn Ứng dụng Nghiên cứu

Do tình trạng hoạt động hiện tại, APS không chấp nhận đơn đăng ký thực hiện nghiên cứu từ các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài tại thời điểm này.

Yêu cầu được xem xét trên cơ sở nửa năm một lần. Các ứng dụng phải được nộp theo đúng thời hạn nêu dưới đây.

  • Tháng Sáu 30th  cho nghiên cứu sẽ bắt đầu trong học kỳ mùa thu (tháng XNUMX - tháng XNUMX)
  • Tháng Mười Một 15th cho nghiên cứu sẽ bắt đầu trong học kỳ mùa xuân (tháng XNUMX - tháng XNUMX)