Khảo sát sự hài lòng của cộng đồng

Khảo sát Mức độ Hài lòng của Cộng đồng đối với cư dân, phụ huynh, nhân viên và học sinh được tiến hành hàng năm. Kết quả cung cấp sn toàn quậnapsnóng của

  • Sự thoả mãn với APS
  • Đáp ứng nhu cầu của sinh viên
  • Đáp ứng nhu cầu của nhân viên
  • Các yếu tố xung quanh
  • Sự đóng góp cho cộng đồng

Cuộc khảo sát được thiết kế để khuyến khích sự so sánh. Nếu có thể, cuộc khảo sát

  • Đặt những câu hỏi tương tự cho các nhóm bên liên quan gồm phụ huynh, thành viên cộng đồng, nhân viên và học sinh.
  • Bao gồm các mục từ Cuộc thăm dò Phi Delta Kappa (PDK) / Gallup về Thái độ của Công chúng đối với Trường Công, thông qua các cuộc thăm dò PDK / Gallup trước đó.
  • Lặp lại các câu hỏi từ Khảo sát mức độ hài lòng của cộng đồng trước đây để theo dõi những thay đổi theo thời gian.

Khảo sát về sự hài lòng của cộng đồng năm 2016

Kết quả khảo sát trước đây