Triển khai Khung toàn bộ Trẻ em

Biểu trưng Nhóm làm việc Toàn Trẻ em

Khung Whole Child xác định APS tầm nhìn để phát triển một phương pháp tiếp cận bền vững và đảm bảo rằng mỗi học sinh “khỏe mạnh, an toàn, được hỗ trợ, tham gia và thử thách về mặt học tập.”

Video về Con Cả: