APS Thông tin mới được đăng

APS tổ chức Cuộc họp Cộng đồng “Bắt đầu” về việc Sửa đổi Chính sách Ghi danh và Chuyển tiếp Trường học và Chương trình

APS đang đề xuất các sửa đổi đối với Chính sách 25-2.2 của Hội đồng Quản trị về Ghi danh và Chuyển trường cho các Trường và Chương trình để giúp các gia đình hiểu dễ dàng hơn về các lựa chọn trường học hiện có và các quy trình tuyển sinh.

Tìm hiểu thêm