APS Thông tin mới được đăng

Ngày kéo dài Hiện đang gửi thông báo về tình trạng đăng ký

Văn phòng Trung tâm Ngày Gia hạn tiếp tục xem xét và xử lý thông tin đăng ký đã được gửi từ ngày 1 tháng 18. Các gia đình yêu cầu Ngày Gia hạn Mùa hè đã được thông báo về tình trạng ghi danh của con họ. Ngoài ra, các gia đình từ XNUMX trường đã được thông báo về tình hình tuyển sinh năm học. Chúng tôi tiếp tục xem xét […]

Tìm hiểu thêm