TIN TỨC

Bản cập nhật sửa đổi chính sách tuyển sinh & chuyển trường đã được trình bày và tổ chức điều trần công khai

Tại cuộc họp của Hội đồng Nhà trường vào ngày 18 tháng 25, nhân viên đã trình bày tóm tắt về những thay đổi của Hội đồng Nhà trường đối với những sửa đổi đề xuất đối với Chính sách Ghi danh và Chuyển trường 2.2-XNUMX của Hội đồng Quản trị đối với các Trường và Chương trình.