APS Thông tin mới được đăng

Ban Giám Hiệu Nhận Bản Cập Nhật về Chương Trình Người Học Tiếng Anh, Đánh Giá Chương Trình Ngữ Văn Anh Ngữ, và Mô Hình Thiết Bị Kỹ Thuật Số 1: 1

Tại cuộc họp của Hội đồng Nhà trường vào ngày 30 tháng XNUMX, nhân viên đã trình bày các cập nhật về chương trình Đào tạo Ngôn ngữ Anh ngữ Khác / Ngôn ngữ Cường độ cao (ESOL / HILT) và những phát hiện về đánh giá chương trình Anh ngữ (ELA).

Tìm hiểu thêm