Tháng: May 2020

Phiên điều trần công khai ngày 27 tháng 2020 năm XNUMX

Biên bản cho Phiên làm việc số 1 về Kế hoạch cải thiện vốn năm tài chính 2021 và Điều trần công khai về Kế hoạch cải thiện vốn đề xuất năm tài chính 2021 của Giám đốc tạm thời Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút “CC” trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video khi cuộc họp bắt đầu ( nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào […]

APS Thông báo Quy trình Yêu cầu Thay đổi Địa chỉ Trực tuyến Mới

Do các trường học bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19, các gia đình đã không thể thay đổi địa chỉ nếu họ chuyển đi gần đây, vì vậy quy trình mới này sẽ cho phép các gia đình gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ trực tuyến.