APS Thông tin mới được đăng

JFAC Tìm kiếm thành viên cho hai ủy ban

Ủy ban Cố vấn Cơ sở vật chất Chung (JFAC) đã thành lập hai ủy ban để tìm hiểu hai câu hỏi do Trường Công lập Arlington đưa ra và đang tìm kiếm các thành viên của công chúng có quan tâm và chuyên môn trong các lĩnh vực này để tham gia một trong hai ủy ban.

Tìm hiểu thêm