Tin tức

Người chiến thắng của Viện hàn lâm Khoa học Virginia

Hầu như 100 APS học sinh đã được chọn để trình bày công trình khoa học của mình tại Hội nghị chuyên đề Học viện Khoa học Cơ sở Virginia (VJAS) năm 2021, được tổ chức hầu như thông qua William và Mary.