APS Thông tin mới được đăng

Thông báo Hủy bỏ Hồ sơ Giáo dục Đặc biệt

Thông báo từ đây được đưa ra rằng Trường Công lập Arlington (APS) dự định phá hủy hồ sơ giáo dục đặc biệt của những học sinh cũ đã tốt nghiệp, hoàn thành chương trình học, chuyển trường, hoặc rút lui khỏi APS trong năm học 2014-15.

Tìm hiểu thêm

Cập nhật iPad của bạn

Bộ Dịch vụ Thông tin đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho các trường đón học sinh trở lại trong một vài tuần ngắn nữa. Để đảm bảo các thiết bị học sinh sẵn sàng hỗ trợ việc học vào ngày đầu tiên đi học, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Tất cả iPad của sinh viên cần được cập nhật lên iOS hiện tại, 14.7.1. Bản nâng cấp này là […]

Tìm hiểu thêm