APS Thông tin mới được đăng

Trình bày của Tổng giám đốc Ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2024

Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Francisco Durán đã đề xuất ngân sách năm học 2023-24 của mình ưu tiên tăng cường hỗ trợ học tập và sức khỏe tâm thần cho tất cả học sinh, tiếp tục đầu tư vào bồi thường cho giáo viên và nhân viên cũng như cải thiện hơn nữa cơ sở vật chất và hoạt động của trường học. 

Tìm hiểu thêm