APS Thông tin mới được đăng

APS Thông báo Quy trình Yêu cầu Thay đổi Địa chỉ Trực tuyến Mới

Do các trường học bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19, các gia đình không thể thay đổi địa chỉ nếu họ đã chuyển đi gần đây, vì vậy quy trình mới này sẽ cho phép các gia đình gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ trực tuyến. Các gia đình nên cập nhật địa chỉ của họ ngay khi họ chuyển đi để đảm bảo địa chỉ chính xác của họ được liệt kê trong hệ thống thông tin học sinh để họ có thể nhận được thư quan trọng từ APS. Danh sách đầy đủ các tài liệu được chấp nhận để làm bằng chứng địa chỉ có sẵn trên mạng.

Các gia đình có thể truy cập vào biểu mẫu Yêu cầu thay đổi địa chỉ và liên kết tải lên an toàn để tải lên tài liệu của họ bằng cách truy cập vào Yêu cầu thay đổi địa chỉ trang web. Các tài liệu mà gia đình gửi trực tuyến được chia sẻ với APS thông qua một trang web an toàn. Các gia đình không bao giờ nên gửi hồ sơ đăng ký đến trường qua email và chỉ nên sử dụng trang web tải lên an toàn vì lý do riêng tư và bảo mật thông tin.

Cơ quan đăng ký trường học sẽ liên hệ với các gia đình nếu cần thêm tài liệu để hoàn tất quá trình thay đổi địa chỉ hoặc nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến yêu cầu thay đổi địa chỉ. Các gia đình sẽ nhận được email xác nhận sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ.

Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi, vui lòng liên hệ với APS Trung tâm Chào mừng theo số 703-228-8000 hoặc schooloptions @apsva.us.