APS Thông tin mới được đăng

APS, Quận Arlington để tổ chức Diễn đàn Ngân sách Chung vào ngày 30 tháng XNUMX

Vui lòng tham gia với Giám đốc Quận Arlington Mark Schwartz và Giám đốc Học khu Arlington, Tiến sĩ Patrick Murphy khi họ bắt đầu quy trình ngân sách năm 2018. Trong diễn đàn này, những người tham gia sẽ có cơ hội chia sẻ những ưu tiên và ý tưởng của họ về ngân sách năm 2018. Diễn đàn sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 30 tháng 6 từ 8-XNUMX giờ tối tại Wakefield High School Quán cà phê. Không thể tham gia trực tiếp? Diễn đàn sẽ phát trực tiếp và chúng tôi mời bạn tham gia trực tuyến với chúng tôi cho sự kiện trò chuyện phát trực tiếp nơi những người tham gia có thể chia sẻ ý tưởng của họ trực tuyến trong thời gian thực tại http://budget.arlingtonva.us or # ARLBudget18. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Diễn đàn Ngân sách chung 2018 hoặc xem bài thuyết trình powerpoint được đăng trên Trang Ngân sách & Tài chính.