APS Thông tin mới được đăng

APS Nhận XNUMX giải thưởng Truyền thông

Bộ Quan hệ Cộng đồng và Trường học Công lập Arlington đã nhận được 12 giải thưởng từ Chesapeake Chapter của Hiệp hội Quan hệ Công chúng Trường học Quốc gia (CHESPRA).

Các giải thưởng bao gồm:

CHESPRA là chương khu vực của NSPRA, Hiệp hội Quan hệ Công chúng Trường học Quốc gia, một tổ chức gồm các chuyên gia quan hệ công chúng trường học cố gắng xây dựng sự hỗ trợ cho giáo dục thông qua giao tiếp có trách nhiệm.