Thông điệp trở lại trường học từ Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Francisco Durán

Tiếng Tây Ban Nha

Thân APS các gia đình,

Năm học mới sắp đến gần. Giám thị, Tiến sĩ Francisco Durán chia sẻ một số điểm chính cần ghi nhớ khi bạn chuẩn bị cho năm học bắt đầu của học sinh.