APS Thông tin mới được đăng

Bảy Phân khu Trường học Thực hiện Hành động Pháp lý Chung để Khẳng định Cơ quan Hiến pháp Địa phương nhằm Giữ An toàn cho Trường Công lập

Hành động pháp lý, đại diện cho hơn 350,000 sinh viên trên toàn tiểu bang, bảo vệ quyền của hội đồng trường học trong việc ban hành chính sách ở cấp địa phương, bao gồm các chính sách bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của tất cả học sinh và nhân viên.

Tìm hiểu thêm