Mỗi học sinh đều được tính: Hỗ trợ học sinh khiếm thính & khiếm thính