APS Thông tin mới được đăng

Phản hồi cần thiết về các lựa chọn trường học

Là một phần của Kế hoạch Hành động 3-5 Năm của Trường Công lập Arlington, các trường tiểu học mới (Lớp K-5), trung học cơ sở (Lớp 6-8) và trung học (Lớp 9-12) sẽ được mở trong vài năm tới.

Chúng có thể bao gồm các chương trình giảng dạy trên toàn quận cũng như một trường trung học phổ thông toàn diện bổ sung. Trường trung học phổ thông toàn diện được định nghĩa là trường trung học có khu vực đi học riêng phục vụ học sinh từ Lớp 9-12, cung cấp các khóa học, chương trình và dịch vụ tương tự như các trường trung học hiện có của chúng tôi, bao gồm các hoạt động và thể thao của Liên đoàn Trung học Virginia.

Chúng tôi cần phản hồi của bạn, cho dù bạn là phụ huynh hiện tại, phụ huynh tương lai hay thành viên cộng đồng, là đầu vào cho các cuộc thảo luận của học khu xem xét các chương trình sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu và lợi ích của học sinh và gia đình của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao việc bạn đã dành thời gian để chia sẻ suy nghĩ của mình.