APS Thông tin mới được đăng

Cài đặt thời gian sử dụng iPad bị tắt trong cửa sổ thử nghiệm SOL

Một số gia đình đã tận dụng quyền kiểm soát của phụ huynh có sẵn trong cài đặt Thời gian sử dụng thiết bị của iPad. Sử dụng các điều khiển này là tốt trong hầu hết năm học, nhưng chúng ảnh hưởng đến khả năng của thiết bị trong việc thực hiện các bài kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập của Virginia (SOL). Trong cửa sổ thử nghiệm SOL, các điều khiển này phải được gỡ bỏ. Để đảm bảo tất cả học sinh đều có thể kiểm tra, chúng tôi đã xóa các cài đặt này khỏi iPad của học sinh trong suốt thời gian còn lại của năm học. Gia đình có thể bật lại các điều khiển này sau ngày học cuối cùng.

Cảm ơn bạn đã hiểu và tầm quan trọng của hành động này.