APS Thông tin mới được đăng

Nghe ngay: Tìm hiểu về Con đường chương trình giảng dạy PreK-12 (IPP)

Mô hình APS Bộ môn dạy và học đang dẫn đầu một quá trình vào Mùa xuân năm 2019 để phát triển khung Lộ trình các Chương trình Giảng dạy PreK-12 (IPP) trình bày rõ ràng nhiều con đường để học sinh thành công. Tham gia với Trợ lý Giám đốc, Tiến sĩ Tara Nattrass, giáo viên lớp 7 Katy Willet, Giám đốc Dịch vụ Hành chính Tiến sĩ Jeannette Allen và Hiệu trưởng Chip Bonar của New Directions để tìm hiểu về quy trình; nó có nghĩa là gì APS và làm thế nào để tham gia.

Để đặt câu hỏi về một podcast trước đó hoặc đề xuất một chủ đề cho tập sau này, hãy gửi email apsTin tức@apsva.us. Nhiều tập hơn là có sẵn trực tuyến. Tải về và đăng ký ngay hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng vào người may quần áo, TuneIniTunes và Google play.