APS Thông tin mới được đăng

Programa de Inmersión Dual de APS

Por qué muchas familyias escogen el programma de Inmersión Kép para sus hijos, cuando ya hablan español en casa? Escuchemos de maestras y estudiantes de @APSVirginia sobre los inheritos de ser bilingüe en este corto video.

Tại sao chọn Hòa nhập hai ngôn ngữ, nếu tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn? Nghe như @APSVirginia giáo viên và học sinh chia sẻ quan điểm của họ về lợi ích của song ngữ trong video ngắn này có phụ đề tiếng Anh.