Đăng ký học hè kéo dài ngày hiện đang mở

Đăng ký cho Ngày học kéo dài mùa hè hiện đang mở.

Để tham gia Ngày kéo dài trong mùa hè, học sinh phải đăng ký vào một APS chương trình học hè tiểu học. Ngày Kéo dài sẽ được tổ chức trước và sau giờ học tại mỗi địa điểm Trường Hè cấp tiểu học. Phí đăng ký phải nộp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi gửi đăng ký trực tuyến

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký và thông tin về đăng ký cho năm học 2023-24, hãy truy cập trang web của chúng tôi Trang đăng ký.