APS Thông tin mới được đăng

Đánh giá công khai về việc chấp nhận tài nguyên

Năm học này, Văn phòng Anh ngữ / Ngôn ngữ, Khoa học và Nghiên cứu Xã hội đã làm việc với các bên liên quan để xác định các nguồn lực cơ bản và bổ sung để thực hiện trong các lớp học của Trường Công lập Arlington. Các tài nguyên này phù hợp với các tiêu chuẩn và hỗ trợ của tiểu bang APS mục tiêu chiến lược cũng như định hướng của chúng tôi đối với việc học tập được cá nhân hóa. Các tài nguyên này hiện có sẵn để xem xét công khai trước khi áp dụng.

Tài nguyên có thể được xem xét trực tuyến bằng cách liên kết đến www.apsva.us và truy cập vào Engage with APS chuyển hướng. Bản in của các nguồn tài liệu cũng có sẵn để xem xét tại Trung tâm Giáo dục Syphax (2110 Washington Blvd.) trong Phòng 109 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày. Các mẫu phản hồi có sẵn trực tuyến và tại trang Syphax. Các tài liệu nguồn này sẽ có sẵn để xem xét công khai đến hết Thứ Sáu, ngày 26 tháng Năm.