Video mô hình phân phối hướng dẫn phụ

Các gia đình đang cân nhắc việc học tập kết hợp / trực tiếp được khuyến khích xem xét “Một ngày học tập kết hợp / trực tiếp cho trường trung học”Đồ họa thông tin và“Ngày kết hợp phụ”Để có cái nhìn tổng quan về phương pháp học lai / trong người cho học sinh trung học. Thông tin chi tiết bổ sung về các phương pháp phân phối giảng dạy và lịch học mẫu có sẵn trên 2020-21 năm học trang web.