Ngày 22 tháng 2016 năm XNUMX Cuộc họp hội đồng trường