Chia sẻ phản hồi của bạn về các chính sách của hội đồng trường có sẵn để lấy ý kiến ​​công khai

Đánh giá và nhận xét về bản nháp APS chính sách có sẵn để công chúng nhận xét về Trang web chính sách sửa đổi và sửa đổi của Hội đồng trường. Nhận xét có thể được cung cấp trực tuyến cho đến thời hạn được liệt kê cho từng chính sách sau:

  • D-1.33 Quỹ hoạt động cộng đồng
  • D-2.31 Quản lý tài chính – Chia sẻ doanh thu
  • G-1.4 Sử dụng Phương tiện Truyền thông Xã hội được Chấp nhận
  • J-14 Học phí, tiền phạt và lệ phí
  • M-5 Quản lý tài chính – Dịch vụ được cung cấp cho các Văn phòng Quận

Tất cả các Chính sách của Hội đồng Nhà trường và Thủ tục Thực hiện Chính sách đều có sẵn trên BoardDocs và có thể tìm kiếm bằng các từ khóa hoặc cụm từ cụ thể. Để biết thêm thông tin hoặc thắc mắc về các chính sách của Hội đồng Nhà trường, vui lòng liên hệ với Giám đốc Chính sách và Pháp luật Steve Marku tại steven.marku@apsva.us.