Snapshots: Video Tháng Phòng chống Bắt nạt

Tháng XNUMX là tháng phòng chống bắt nạt. Tìm hiểu cách học sinh đang học cách quản lý, ngăn chặn và báo cáo hành vi bắt nạt thông qua chương trình giảng dạy và sáng kiến ​​ở trường như Nhận biết, Từ chối và Báo cáo ở trường tiểu học; chương trình Bước thứ hai ở trường trung học cơ sở; và Nguồn sức mạnh ở trường trung học.