Thông báo Hủy bỏ Hồ sơ Giáo dục Đặc biệt

Thông báo từ đây được đưa ra rằng Trường Công lập Arlington (APS) dự định phá hủy hồ sơ giáo dục đặc biệt của những học sinh cũ đã tốt nghiệp, hoàn thành chương trình học, chuyển trường, hoặc rút lui khỏi APS trong năm học 2016-17. Bất kỳ cựu học sinh nào đủ 18 tuổi đều có thể xem lại và / hoặc nhận bản sao của những hồ sơ này bằng cách liên hệ với Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên trước ngày 8 tháng 2022 năm 18. Theo luật liên bang, cha mẹ và người giám hộ của họ mất quyền xem xét hoặc có được những hồ sơ này khi con của họ (học sinh) đủ 18 tuổi hoặc bắt đầu theo học tại một cơ sở giáo dục sau trung học, tùy điều kiện nào xảy ra trước. Tuy nhiên, cha mẹ của một đứa trẻ khuyết tật từ XNUMX tuổi trở lên có thể giữ quyền của cha mẹ, với điều kiện đứa trẻ đó đã được xác định là không đủ năng lực hoặc không đủ năng lực pháp lý.

Theo luật liên bang và tiểu bang, hồ sơ giáo dục đặc biệt được duy trì trong năm năm sau khi học sinh rời khỏi chương trình giáo dục đặc biệt, tốt nghiệp, chuyển trường, hoặc rút khỏi APS. Một hồ sơ vĩnh viễn về tên, địa chỉ, số điện thoại, điểm số, điểm chuyên cần và năm học đã hoàn thành của học sinh được duy trì vĩnh viễn. Mục đích của việc phá hủy là để bảo vệ học sinh khỏi tiết lộ không đúng và trái phép thông tin bí mật có trong tệp.

Theo hướng dẫn của Khối thịnh vượng chung Virginia, các hồ sơ giáo dục đặc biệt không được yêu cầu trước ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX, sẽ bị hủy. Các yêu cầu về hồ sơ phải được gửi đến:

Trường công lập Arlington
Office of Student Support-Office of Student Services
Trung tâm Giáo dục Syphax tại Sequoia Plaza
Đại lộ 2110 Washington
Arlington, Virginia 22204
Người nhận: Thư ký hồ sơ

Học sinh phải cung cấp một yêu cầu bằng văn bản để xem xét / nhận hồ sơ của mình, và bao gồm tên, ngày sinh, ngày tốt nghiệp hoặc ngày theo học lần cuối, tên của trường Arlington cuối cùng mà họ đã đăng ký, và bản sao ID có ảnh do chính phủ cấp. Nếu bạn không hiểu thông báo này, hoặc nếu bạn cần giải thích, hãy liên hệ với thư ký hồ sơ của Bộ Hỗ trợ Sinh viên Mary Beth Vieira theo số 703-228-6180 hoặc Marjorie Blazek theo số 703-228-6062.