APS Thông tin mới được đăng

Thiết bị do sinh viên phát hành: Mùa hè năm 2021

APS cam kết đảm bảo rằng học sinh sẽ có sẵn các nguồn tài liệu giảng dạy mục tiêu cho các em trong suốt mùa hè. Vào cuối năm học, học sinh thường lần lượt APS đã phát hành thiết bị và nhận một thiết bị mới vào mùa thu. Năm nay, APS đang điều chỉnh quy trình thay thế thiết bị của học sinh. Tất cả học sinh, bao gồm cả học sinh lớp 5 và lớp 8 (trừ lớp 12), sẽ giữ thiết bị của mình trong suốt mùa hè để các em có thể tham gia các hoạt động học tập trong mùa hè. Học sinh nên trả lại thiết bị của mình vào mùa thu, nếu có thể, học sinh sẽ được cấp thiết bị mới của mình.