Thuê Trường Hè — Tăng Khuyến khích Tiền thưởng cho Giáo viên

Việc thuê học hè vẫn tiếp tục, với việc gia tăng các biện pháp khuyến khích dành cho giáo viên để đảm bảo chúng tôi đạt đủ trình độ nhân viên cần thiết cho khóa học hè. Chúng tôi đang tăng khuyến khích tiền thưởng lên 2,000 đô la cho giáo viên và 1,000 đô la cho trợ lý được thuê để đi học hè. Sự gia tăng này áp dụng cho tất cả các Vị trí Giảng dạy trong Trường Hè đủ điều kiện (Giáo viên, Thủ thư và Điều phối viên) và Trợ lý Giảng dạy trong Trường Hè (Chỉ những Trợ lý Lớp học Giảng dạy), bao gồm cả những người đã được thuê. Xem danh sách công việc mùa hè và vui lòng cân nhắc tham gia nhóm.