APS Thông tin mới được đăng

Danh bạ điện thoại học hè

Danh bạ điện thoại của Trường hè chứa thông tin liên lạc cho nhân viên trường hè tại tất cả các trang web tổ chức các chương trình học hè trong năm 2018. Xin lưu ý rằng số điện thoại sẽ không hoạt động trong các trường học cho đến ngày 5 tháng XNUMX. 

Nếu quý vị vẫn chưa nhận được lịch trình của học sinh trước ngày 5 tháng Bảy, hoặc có thắc mắc về việc này, vui lòng liên hệ với nhân viên trường hè được liệt kê trong danh bạ của trường / chương trình mà con quý vị đã đăng ký. Nếu bạn có thắc mắc về vận chuyển, vui lòng gọi 703-228-8670.