Khung ranh giới trung học

Hội đồng Nhà trường Thảo luận về Khung, Quy trình và Thời gian cho các Cải tiến Ranh giới Trung học được Đề xuất

Hội đồng Nhà trường tiếp tục thảo luận về một khuôn khổ để thu hút cộng đồng phát triển các cải tiến đối với ranh giới khu vực học sinh trung học tại cuộc họp tối qua.