Học sinh Trường Tiểu học Taylor Sáng tạo Với Bìa cứng

Trường Tiểu học Taylor đã tổ chức một sự kiện STEAM. Trong Ngày Thử thách Bìa cứng, học sinh đã tạo ra các hoạt động tương tác từ bìa cứng và lần lượt thể hiện và tương tác với các dự án của nhau.