APS Thông tin mới được đăng

Cập nhật về các tùy chọn sàng lọc ranh giới trung học

Tại cuộc họp tối qua về việc sàng lọc ranh giới của trường trung học, một số cá nhân đã xác định được lỗi trên bảng tính phát. Chúng tôi đã xem xét lại dữ liệu và nhận thấy rằng bảng tính cơ sở đã thêm các học sinh được liệt kê cho mỗi năm. Mặc dù dữ liệu trên công cụ ranh giới là chính xác, trên bảng tính không rõ ràng rằng dữ liệu được cung cấp cho mỗi năm thực sự là tích lũy dần dần cho các năm thay vì chỉ cho một năm.

Do đó, chúng tôi đang xem xét tất cả các phương án dự thảo để thực hiện bất kỳ sửa đổi cần thiết nào và rất có thể sẽ cần thêm nhiều đơn vị lập kế hoạch vào từng phương án dự thảo được trình bày tại cuộc họp ngày 27 tháng XNUMX.

Thông tin sửa đổi và các lựa chọn sẽ được đăng trên trang web Ranh giới Trung học vào Thứ Hai, ngày 31 tháng XNUMX.