PSA tình nguyện và hợp tác

Tình nguyện viên là một tài sản quan trọng, những người đã đóng góp thời gian và nguồn lực một cách hào phóng cho trường học. APS hoan nghênh sự ủng hộ của cộng đồng; tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia tình nguyện với chúng tôi! Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Tình nguyện viên và quan hệ đối tác hoặc gọi cho Dawn Smith theo số 703-228-2581.