Những biện pháp an toàn và sức khỏe sẽ APS có vào mùa thu không?

đăng ngày 27 tháng XNUMX

APS sẽ thực hiện các biện pháp an toàn để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19 trong trường học, bao gồm các yêu cầu về mặt nạ phổ thông cho học sinh và nhân viên, các biện pháp chất lượng không khí và quy trình ứng phó với COVID-19.