Chào mời hiện tại

Những lời mời gọi hiện tại được liệt kê dưới đây. Vui lòng liên hệ với Văn phòng đấu thầu qua số 703-228-2411 để biết thông tin về cách gửi phản hồi. Tất cả các lời mời được liệt kê đều được công khai. Tất cả Addenda sẽ được đăng trên trang web này.

Thông báo về sự gạ gẫm:

APS hiện đang sử dụng eVA, hệ thống mua sắm điện tử của Khối thịnh vượng chung Virginia để quảng cáo tất cả các cơ hội mua sắm có giá trị trên 100,000 đô la. Liên kết đến trang chủ eVA là: https://eva.virginia.gov/index.html.

Thông báo mời thầu và yêu cầu đề xuất sẽ tiếp tục được đăng trên bảng thông báo công khai tại Trung tâm Giáo dục Syphax 2110 Washington Blvd, Arlington, VA 22204 và trên Trang web của Văn phòng Mua sắm. Yêu cầu Đề xuất được quảng cáo trên tờ báo Arlington Sun Gazette.

Chào mời hiện tại

Gây Mô tả Ngày đáo hạn Liên Hệ