Ưu đãi phát hành sớm toàn quận

Mô hình APS 2021-22 ngày bắt đầu học chuyên nghiệp cho giáo viên K-12 là:

  • Tại trường: 9/29, 10/27, 3/16
  • Toàn quận: 12/8, 2/9

Các giáo viên dành hai giờ để học chuyên môn vào mỗi ngày này. Các trợ giảng được hoan nghênh đăng ký và tham gia vào một buổi học hoặc làm việc dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng vào buổi chiều hôm đó.

Vui lòng đăng ký trong Frontline. Sử dụng này Hướng dẫn sử dụng để giúp bạn đăng nhập Frontline.

Hầu hết các phiên là trong hai giờ.

  • Để phù hợp với các thời gian phát hành khác nhau, các phiên sẽ được cung cấp từ 1:30 - 3:30 và 2:00 - 4:00. Đăng ký một phiên phù hợp với thời gian ra trường của bạn.
  • Vui lòng đọc kỹ mô tả vì một số phiên dành riêng cho một số nhóm nhất định.