Yêu cầu về chủng ngừa để nhập học

Vui lòng truy cập vào Trang web của Bộ Y tế Virginia.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Bộ phận Tiêm chủng theo số 1-800-568-1929 (chỉ ở tiểu bang) hoặc 804-864-8055.

Tài liệu về việc kiểm tra bệnh lao đã thực hiện trong vòng 12 tháng trước khi nhập học là bắt buộc. Tài liệu này phải được ký bởi bác sĩ, y tá hành nghề, y tá đã đăng ký hoặc quan chức sở y tế địa phương. Tài liệu phải bao gồm xác minh về đánh giá rủi ro âm tính hoặc kết quả được lập thành văn bản của xét nghiệm lao tố trên da (TST) được thực hiện tại Hoa Kỳ hoặc tại cơ sở ở Hoa Kỳ trong vòng 12 tháng trước đó. Nếu việc khám nghiệm cho thấy kết quả TST dương tính, cần phải có báo cáo chụp X-quang phổi và đánh giá các triệu chứng gần đây.

Biểu mẫu Yêu cầu Nhập học và Thông tin Y tế phải được hoàn thành và nộp cho trường của trẻ. Mẫu đơn này cũng có sẵn tại bất kỳ trường học nào ở Arlington.

Các câu hỏi có thể được trả lời bởi y tá tại mỗi Trường Công lập Arlington hoặc Văn phòng Y tế Trường học theo số 703-228-1651.