Yêu cầu chứng thư của bạn

Trong cuộc khủng hoảng COVID-19, APS đã hợp tác với Phòng Hồ sơ Đất đai của Thư ký Tòa án Quận Arlington với một cách hợp lý để yêu cầu bản sao chứng thư của bạn qua email. Để yêu cầu một bản sao chứng thư của bạn:

  • Gửi email đến CircuitCourt@arlingtonva.us
  • Đặt "Chứng thư yêu cầu đăng ký trường học" trong dòng chủ đề
  • Trong cơ thể, bao gồm:
    • Rằng bạn muốn một bản sao chứng thư của mình
    • Tên của một chủ sở hữu
    • Địa chỉ đường phố, bao gồm bất kỳ số đơn vị nào

Phòng Hồ sơ Đất đai sẽ gửi cho bạn một bản sao chứng thư của bạn qua email. Không có chi phí cho dịch vụ này.