Hội đồng tư vấn và hội đồng trường

Hội đồng quản trị tích cực tìm kiếm sự tư vấn của các thành viên cộng đồng thông qua một loạt các ủy ban và hội đồng về các vấn đề hoặc chính sách liên quan đến hoạt động thành công của hệ thống trường học. Hội đồng Nhà trường tin rằng phản hồi này củng cố các Trường Công lập Arlington và giúp hệ thống đạt được tầm nhìn của mình. Trường Công lập Arlington trưng cầu ý kiến ​​và phản hồi của ủy ban về các chương trình hướng dẫn và hỗ trợ, cơ sở vật chất và hoạt động của phân khu.

Hội đồng Trường Arlington tin rằng sự tham gia hiệu quả của cộng đồng sẽ:

 • Khuyến khích ý thức cộng đồng làm chủ và có trách nhiệm đối với Trường Công lập Arlington.
 • Khuyến khích luồng ý kiến ​​và quan điểm tự do giữa cộng đồng và Ban Giám hiệu.
 • Cung cấp cho Hội đồng Nhà trường và các nhà quản lý lời khuyên về những vấn đề quan trọng đối với sự vận hành thành công của hệ thống trường học.
 • Cung cấp đánh giá liên tục, có hệ thống về các chương trình, cơ sở vật chất và hoạt động của Trường Công lập Arlington.
 • Hỗ trợ Ban Giám hiệu trong việc cân nhắc các chủ đề đã chọn.
 • Hỗ trợ các hoạt động giám sát và lập kế hoạch chung của Ban Giám hiệu.
 • Khuyến khích sự đối thoại và tham gia tích cực của các thành viên trong cộng đồng vào quá trình ra quyết định của Ban Giám hiệu.
 • Đóng góp vào việc ra quyết định đúng đắn ở tất cả các cấp của hệ thống trường học và hoạch định chính sách hợp lý của Ban Giám hiệu.

Để đăng ký lịch hẹn vào các nhóm bên dưới, vui lòng theo đường dẫn đăng ký cho từng nhóm. 

Ủy ban Cố vấn về Lựa chọn Vận tải (ACTC)

Ủy ban Cố vấn về Lựa chọn Vận chuyển được thành lập như một cơ quan cố vấn chung của Hội đồng Quận Arlington và Hội đồng Trường Arlington nhằm mục đích tư vấn cho Ủy ban Hỗn hợp về Lựa chọn Vận chuyển (JCTC). JCTC sẽ phát triển và thực hiện các chương trình giúp lựa chọn phương tiện đi lại cho APS Học sinh, gia đình và nhân viên. Nhiệm vụ của ACTC là tư vấn cho JCTC về các chiến lược và kế hoạch hành động sẽ phát triển và thúc đẩy sự lựa chọn phương tiện đi lại cho APS học sinh, gia đình và nhân viên.

Ghế: Bỏ trống

Phó Chủ tịch:

Để áp dụng, xin vui lòng điền vào Ứng dụng chung của Hội đồng cố vấn

Hội đồng tư vấn về giảng dạy và học tập (ACTL)

Hội đồng Cố vấn về Giảng dạy & Học tập (ACTL) (trước đây là ACI) bao gồm các đại diện từ mỗi trường và một số tổ chức cộng đồng nhất định để hỗ trợ xem xét chương trình giảng dạy và chương trình giảng dạy trên toàn hệ thống và trong việc phát triển các đề xuất cải tiến. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Phòng Giảng dạy & Học tập theo số 703-228-6145.

Chủ tọa: Bethany Sutton

Để áp dụng, xin vui lòng điền vào Đơn đăng ký của Ủy ban Tư vấn Chủ đề của ACTL / (Bằng tiếng Tây Ban Nha)

Hội đồng tư vấn về cơ sở vật chất trường học và các chương trình vốn

Hội đồng Cố vấn về Cơ sở vật chất Trường học và Chương trình Vốn (FAC) hỗ trợ Ban Giám hiệu trong việc xem xét liên tục, có hệ thống các cơ sở vật chất của trường học và Chương trình Cải thiện Nguồn vốn hàng năm và dài hạn.

Chủ tọa: Rosa Cheney

Để áp dụng, xin vui lòng điền vào Hội đồng Cố vấn về Cơ sở vật chất Trường học và Ứng dụng Các Chương trình Vốn

Ủy ban tư vấn giáo dục đặc biệt Arlington (ASEAC)

ASEAC là ủy ban cố vấn địa phương về giáo dục đặc biệt, được thành lập theo Bộ luật Hành chính Virginia 138 8VAC20-81-230 (D). ASEAC tạo cơ hội cho các bậc cha mẹ có tiếng nói trong cách APS cung cấp dịch vụ cho học sinh khuyết tật, từ mầm non đến 21 tuổi.

Chủ tọa: Kathy Pericak

Để áp dụng, xin vui lòng điền vào Ứng dụng chung của Hội đồng cố vấn

Hội đồng tư vấn ngân sách

Hội đồng Tư vấn Ngân sách đưa ra các khuyến nghị về các chính sách và thông lệ liên quan đến việc trình bày và chuẩn bị ngân sách hoạt động và quản lý tài chính của hệ thống trường học; đưa ra các khuyến nghị với Ban Giám hiệu về các ưu tiên ngân sách; tư vấn về mức độ mà Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu hỗ trợ các phương pháp tài khóa tốt nhất và các ưu tiên của Hội đồng Nhà trường, hỗ trợ giáo dục cộng đồng về quy trình lập ngân sách; và cung cấp, theo yêu cầu của Hội đồng, nghiên cứu và khuyến nghị về các chủ đề hoặc vấn đề đặc biệt. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Phòng Tài chính theo số 703-228-6125.

Chủ tọa: Erik Sullivan

Để áp dụng, xin vui lòng điền vào Ứng dụng của Hội đồng Tư vấn Ngân sách

Ủy ban Cố vấn Cơ sở Chung (JFAC)

Hội đồng Quận Arlington và Hội đồng Trường Arlington cùng bổ nhiệm các thành viên của ủy ban này. Nhiệm vụ của ủy ban là cung cấp đầu vào về đánh giá nhu cầu cơ sở vật chất, kế hoạch cải thiện vốn và lập kế hoạch cơ sở vật chất dài hạn cho cả Chính quyền Quận và Trường Arlington.

Chủ tọa: Kathleen McSweeney

Phó chủ tịch: Stacy Snyder

Để áp dụng, xin vui lòng điền vào Ứng dụng chung của Hội đồng cố vấn

Ban cố vấn sinh viên

Hội đồng tư vấn học sinh bao gồm các học sinh ở cấp trung học, những người cung cấp một kênh liên lạc giữa Hội đồng trường và học sinh của các trường công lập Arlington để các mối quan tâm lẫn nhau có thể được giải quyết tốt hơn.

Chủ tọa:
Nhân viên liên lạc: Jeannette Allen, Giám đốc Chương trình giảng dạy Trung học

Hội đồng Nhà trường cũng được cố vấn bởi một số Ủy ban Cố vấn Không thuộc Giáo dục, bao gồm:

 • Ủy ban Ad Hoc và Lực lượng Nhiệm vụ
 • Ủy ban quy hoạch cấp tòa nhà
 • Trung tâm Tài nguyên dành cho Phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt - Nhóm Liên lạc dành cho Phụ huynh

Thông tin thêm về tất cả các Ủy ban Cố vấn Trường Công lập Arlington