Hội đồng Tư vấn về Cơ sở vật chất Trường học và Ứng dụng Các Dự án Vốn

Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Hội đồng tư vấn về cơ sở vật chất trường học và các dự án vốn.

Yêu cầu Dịch vụ: Chính sách chung của Hội đồng Nhà trường là giới hạn các cuộc hẹn của nhóm cố vấn đối với những công dân đang cư trú trong Quận Arlington. Các công dân không sống trong Quận, nhưng làm việc hoặc sở hữu một doanh nghiệp ở đây hoặc có chuyên môn đặc biệt về một chủ đề, có thể được xem xét bổ nhiệm theo quyết định của Ban Giám hiệu.

Bạn có thể gửi sơ yếu lý lịch hoặc thông tin bổ sung khác nếu thích hợp qua e-mail tới school.board @apsva.us hoặc gửi thư đến Thư ký Hội đồng Trường, Hội đồng Trường Arlington, 2110 Đại lộ Washington, Arlington, VA 22204.

Vui lòng gọi 703-228-6015 nếu có bất kỳ câu hỏi nào.