Các cuộc họp của Hội đồng trường trước đây

(Đối với các cuộc họp trước năm học 2015-16, vui lòng liên hệ với văn phòng Hội đồng Nhà trường theo số 703-228-6015.)

2021-22 | 2020-21  |  2019-20  |  2018-19  |  2017-18  |  2016-17  |  2015-16

2021-22

2020-21

2019-20

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16