Xem trực tiếp các buổi làm việc của Ban giám hiệu

Các buổi làm việc được mở cho công chúng nhưng không có bình luận nào được chấp nhận. Các phiên làm việc bắt đầu lúc 6:30 chiều, trừ khi có ghi chú khác. Lịch trình của các Phiên làm việc sắp tới được đăng trên Các buổi làm việc của Ban giám hiệu và các cuộc họp khác .

Truyền thuyết và thông tin cơ bản được đăng khi thông tin có sẵn trên BoardDocs.

Để xem các buổi phát trực tiếp trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng “Bài đăng sự kiện” ở góc trên bên phải của cửa sổ video.