Xem các cuộc họp của Hội đồng trường trực tiếp

Mô hình Các cuộc họp thường kỳ của Ban giám hiệu trang liệt kê tất cả các ngày họp sắp tới. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị bắt đầu lúc 7 giờ tối, trừ khi có ghi chú khác. Truyền thuyết và thông tin cơ bản được đăng một tuần trước cuộc họp Hội đồng quản trị trên BoardDocs.

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được truyền hình trực tiếp bên dưới và nguồn cấp dữ liệu trực tiếp có sẵn trên Comcast Cable Channel 70 và Verizon FIOS Channel 41. Các cuộc họp được phát lại vào Thứ Sáu lúc 9 giờ tối và Thứ Hai lúc 7:30 tối ngay sau cuộc họp.

Xem video đầy đủ về các cuộc họp trước đây, với chương trình làm việc