Ban cố vấn y tế học đường

Hội đồng Cố vấn Y tế Trường học được khuyến khích bởi Đại hội đồng Virginia và được tổ chức để tư vấn cho các bộ phận trong trường về việc phát triển và thực hiện các chương trình y tế học đường, bao gồm hướng dẫn sức khỏe, môi trường học đường và các dịch vụ y tế. Hội đồng quản trị tìm kiếm lời khuyên của các thành viên cộng đồng thông qua một loạt các ủy ban và hội đồng cố vấn. Các ủy ban và hội đồng tư vấn này do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, tư vấn cho Hội đồng quản trị và khi thích hợp, đưa ra các khuyến nghị về các vấn đề hoặc chính sách liên quan đến hoạt động thành công của hệ thống trường học. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký ủy ban, hãy truy cập APS Website.

Nguyên tắc về Dị ứng Thực phẩm

Trong năm học 2016-17, Ban Cố vấn Y tế Học đường đã làm việc để phát triển Nguyên tắc về Dị ứng Thực phẩm để cung cấp hướng dẫn về phòng ngừa và ứng phó với dị ứng nghiêm trọng. Các nguyên tắc có thể được tìm thấy trên Trang web của Ban Cố vấn Y tế Học đường.