Giờ học bắt đầu & kết thúc

TRƯỜNG TIỂU HỌC

Abingdon, Campbell, Carlin Springs

8: 00 sáng - 2: 41 chiều

Phát hành sớm: 12:26 chiều

Trường truyền thống Arlington, Barrett, Chi nhánh dài, Randolph

8: 25 sáng - 3: 06 chiều

Phát hành sớm: 12:51 chiều

Arlington Science Focus, Ashlawn, Barcroft, Cardinal, Claremont, Discovery, Drew, Glebe, Fleet, Hoffman-Boston, Innovation, Jamestown, Key, Montessori, Nottingham, Oakridge, Taylor, Tuckahoe

9: 00 sáng - 3: 41 chiều

Phát hành sớm: 1:26 chiều

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Dorothy Hamm, Gunston, Jefferson, Kenmore, Swanson, Williamsburg

7: 50 sáng - 2: 24 chiều

Phát hành sớm: 11:54 sáng

CHƯƠNG TRÌNH & TRƯỜNG CAO CẤP

Wakefield, Washington-Liberty, Yorktown

8: 19 sáng - 3: 01 chiều

Phát hành sớm: 12:34 chiều

HB Woodlawn

9: 24 sáng - 4: 06 chiều

Phát hành sớm: 1:30 chiều

Dòng sông

9: 24 sáng - 4: 06 chiều

Phát hành sớm: 1:30 chiều

Trung tâm hướng nghiệp Arlington

8: 00 sáng - 3: 10 chiều

Phát hành sớm: 12:25 chiều