Trường tiểu học Abingdon

Trường tiểu học AbingdonĐịa chỉ: 3035 S Abingdon St, Arlington, VA 22206

Điện Thoại: 703-228-6650

Số fax: 703-931-1804

Hiệu trưởng: David Horak, david.horak @apsva.us

Giờ học:
Cả ngày - 8 giờ sáng đến 2 giờ 41 chiều
Phát hành sớm - 8 giờ sáng đến 12 giờ 16 phút chiều

Điểm kiểm traThống kê học

Web Site: abingdon.apsva.us

Trường Tiểu Học Abingdon nhấn mạnh đến tư duy ở cấp độ cao hơn, sự đánh giá cao đối với việc học, việc sử dụng tích hợp nghệ thuật và các chiến lược cải tiến về đọc viết trong suốt các chương trình giảng dạy. Là một trường CETA của Trung tâm Kennedy (Thay đổi Giáo dục Thông qua Nghệ thuật), việc tích hợp nghệ thuật làm nổi bật chương trình giảng dạy bằng cách kết hợp nghệ thuật vào việc dạy và học. Học sinh sử dụng các quy trình sáng tạo để xây dựng kiến ​​thức và hiểu biết thông qua tích hợp nghệ thuật và công nghệ trong chương trình giảng dạy. Ngoài CETA, Abingdon kết hợp Project GIFT (Đạt được hướng dẫn thông qua Mỹ thuật và Công nghệ), giúp tăng cường sự tích hợp nghệ thuật và công nghệ trong toàn trường bằng cách cung cấp các khóa học về Kiến trúc, Lịch sử sống, Phòng thí nghiệm Khoa học, Tiếng Tây Ban Nha và Công nghệ. Dự án GIFT thách thức sinh viên sử dụng nhiều trí thông minh để giải quyết các mối quan tâm trong thế giới thực. Trường Tiểu học Abingdon chuyên về nhiều hoạt động trong toàn trường. Các gia đình được khuyến khích tích cực trong việc giáo dục con cái của họ để thúc đẩy một loạt các trải nghiệm học tập có mục đích nhằm khuyến khích mọi trẻ em trở thành người học tập suốt đời.